Regulamin

 

Regulamin Konkursu Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego 2018

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu Miss Polonia, którego częścią jest Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego.
 3. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego jest
  DAWID ZMYŚLONY, JEDLEC 11, 63-322 GOŁUCHÓW NIP 6080110796,
  zwana dalej Organizatorem.
 4. Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy.
 5. Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem.
 6. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.
 7. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
 8. Regionalny konkurs Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Na castingi zapraszane są te kandydatki, które wypełniły formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora a także kandydatki, które stawiły się na casting ogłoszony na stronie Organizatora.
 9. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
 10. Laureatki konkursu finałowego oraz wszystkie laureatki konkursów regionalnych muszą być bezdzietnymi pannami, posiadać obywatelstwo polskie, przez rok od daty wyboru, pod rygorem pozbawienia tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora na przygotowania laureatki do konkursu. Laureatki regionalne od daty podpisania Umowy konkursu regionalnego, a laureatki konkursu MISS POLONIA od daty finału konkursu.
 11. W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:
 12. Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego:

Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego

I Vice Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego

II Vice Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego

III Vice Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów.
 2. Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego reprezentować będzie Poznań i województwo w Narodowym Konkursie Piękności Miss Polonia, który jest bezpośrednią przepustką do międzynarodowych konkursów piękności na podstawie zawartych przez organizatora umów.
 • PRZEBIEG KONKURSU
 1. Kwalifikacje do konkursu:
 2. Kwalifikacje do konkursu przeprowadza Organizator za pośrednictwem castingu.
 3. Na casting zapraszane są kandydatki, które wyraziły chęć wzięcia udziału w konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Organizatora lub pojawiły się na Castingu z ogłoszenia na stronie.
 4. Organizator dopuszcza możliwość organizacji dodatkowych castingów.
 5. O liczbie kandydatek biorących udział w ścisłym finale Konkursu Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego decyduje Organizator.
 6. Okres przygotowawczy:
 7. Kandydatka zakwalifikowana do Finału konkursu Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego zobowiązana jest podpisać i przestrzegać Regulamin konkursowy.
 8. Z momentem podpisania Regulaminu, Kandydatka jest zobowiązana do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań określonemu przez Organizatora w szczególności udział we Wszystkich próbach przygotowujących do Wielkiej Gali Finałowej.
 9. Nieobecność podczas działań poprzedzających galę podejmowanych przez Organizatora tj. Sesje fotograficzne, próby choreograficzne, testy, atrakcje promocyjne grozi dyskwalifikacja z konkursu oraz konsekwencjami finansowymi wg odrębnej Umowy zawartej pomiędzy Kandydatką a Organizatorem.
 10. W okresie poprzedzającym Wielką Galę Finałową Kandydatka jest zobowiązana do zachowania szczególnej dbałości o zdrowie i wizerunek oraz do wspierania działań podejmowanych przez Organizatora.
 11. FINAŁ
 12. Finał regionalnego konkursu Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego odbędzie się nie później niż do końca czerwca właściwego roku.
 13. Finał konkursu poprzedzają spotkania skoordynowane przez Organizatora: zgrupowanie, próby choreograficzne, sesje fotograficzne i wydarzenia promocyjne.
 14. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatki konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ogłosi, która z finalistek otrzymała tytuł komplementarny.
 15. PO FINALE
 16. Finalistki i laureatki konkursu są zobowiązane do przestrzegania wszystkich punktów Umowy zawartej z Organizatorem do czasu jej wygaśnięcia.
 17. Finalistki i laureatki konkursu są zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez Organizatora lub podmiot współpracujący z Organizatorem.
 18. Finalistki i laureatki konkursu są zobowiązane do udziału w sesjach, wywiadach i innych formach promocji konkursu i partnerów konkursu na mocy umów zawartych z Organizatorem a podmiotami partnerskimi.
 19. Za wizerunek finalistek i laureatek konkursu odpowiada Organizator.
 20. Finalistki i laureatki konkursu nie mogą bez zgody Organizatora udzielać wywiadów, uczestniczyć w imprezach i promować się jako finalistki bądź też laureatki konkursu bez zgody Organizatora.
 21. Finalistki i laureatki konkursu zgodnie z Umową zawartą z Organizatorem nie mogą zmieniać swojego wizerunku a w szczególności nie wolno bez uprzedniej zgody Organizatora przekłuwać ciała z wyjątkiem uszu, robić tatuaży, ścinać i /lub farbować włosów.
 22. JURY
 23. Wyboru kandydatek kwalifikacji castingowych dokonuje Jury Castingów.
 24. Wyboru kandydatek kwaligikacji półfinałowych i finałowych dokonuje Jury Konkursowe.
 25. Skład Jury Castingowego i Jury Konkursowego ustalają Organizatorzy, a zatwierdza Miss Polonia. W skład jury konkursu wchodzi przedstawiciel Miss Polonia, bądź osoba wskazana przez Miss Polonia.
 26. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury.
 27. Podczas koncertów finałowych Jury musi przedstawić swój werdykt w ściśle określonym i wyznaczonym czasie trwania koncertu.
 28. Punkt 5 dotyczy wystąpień artystycznych, odbywających się podczas Gali Finałowej.
 29. Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.
 30. W przypadku nie uzgodnienia werdyktu przez Jury w wyznaczonym czasie, do podania i ogłoszenia wyników finału konkursu upoważniony jest Przewodniczący Jury.
 • WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
 1. Kandydatka zgłaszająca się do konkursu Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego musi spełniać następujące warunki:
 2. Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego:
 • Posiadać obywatelstwo polskie,
 • Być bezdzietną panną,
 • Wiek 18 – 28 lata,

3.Każda z kandydatek zgłaszająca się do kwalifikacji castingowej zobowiązana jest przygotować na własny koszt dwuczęściowy kostium kąpielowy (bikini) do prezentacji oraz odpowiednie obuwie na wysokim obcasie.

Kandydatki pokrywają następujące koszty uczestniczenia w konkursie, o ile organizator nie postanowi inaczej:

 1. Castingi i kwalifikacje:
 • Koszty podróży,
 • Koszty wyżywienia i zakwaterowania,
 1. Zgrupowania przygotowawcze i finał:
 • Koszty podróży.
 1. Wszystkie zakwalifikowane do finału kandydatki zobowiązane są do przestrzegania regulaminu ustalonego przez Organizatora oraz przestrzegania umowy zawartej z Organizatorem.
 2. Laureatki Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego nie mogą brać udziału w innych konkursach piękności organizowanych w Polsce pod rygorem pozbawienia tytułu i związanych z nim nagród.
 • NAGRODY
 1. Miss Polonia Województwa Wielkopolskiego
 2. korona(przechodnia), szarfa tytułowa.
 3. I, II i III Vice Miss: diadem i szarfa tytułowa.
 4. Inne tytuły komplementarne – diadem i szarfa tytułowa.
 5. NAGRODY POZAREGULAMINOWE
 6. Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Organizatorów z fundatorami nagród.